Mauro presenta adelanto streaming desde teatro Finis Terrae